Všeobecné obchodné podmienky

KAVAZ s.r.o. a KAVAZ BRAZIL EXPORTS LTDA (obchodujúci ako KAVAZ BRAZIL)

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY DODÁVKY ZELENEJ KÁVY

 

Článok I – Pravidlá používania

Predajca/KAVAZ BRAZIL/my/náš Výrazy používané vo vzťahu k KAVAZ s.r.o. a KAVAZ BRAZIL EXPORTS LTDA
Kupujúci Právnická alebo fyzická osoba, ktorá od nás kupuje tovar
Tovar Káva, zelená káva v zrnách a iné produkty spojené s kávou, napr. kávové šupky
Strany Kupujúci a KAVAZ BRAZIL
VPP Tieto Všeobecné pravidlá a podmienky

 

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

 

Článok II – Všeobecné normy (ustanovenia)

 

Tieto VPP upravujú:

– Proces nákupu tovaru od nás prostredníctvom nášho e-shopu (www.kavazbrazil.sk), e-mailom, SMS-kou, cez sociálne siete alebo telefonicky.

– Podmienky predaja a nákupu tovaru od KAVAZ BRAZIL.

– Práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. predajcu a kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi týmito stranami, ktorá má za predmet nákup a predaj tovaru.

– Pokiaľ sa strany nedohodnú v písomnej forme inak, tieto VPP platia na každý predaj od KAVAZ BRAZIL voči kupujúcemu.

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 

 1. Kupujúci objednáva tovar od KAVAZ BRAZIL prostredníctvom e-shopu, SMS-ky, e-mailu, priamou správou cez sociálne siete alebo telefonickým hovorom.
 2. Opis toho-ktorého (dotyčného) tovaru, procesu, kvality, kategórie a ceny je uvedený na e-shope a v cenníku, ktorý je zaslaný kupujúcemu e-mailom.
 3. Na to, aby kupujúci mohol získať prístup na e-shop a objednávať online, sa vyžaduje registrácia na webstránke so základnými informáciami (meno, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mailová adresa), na čo predajca vyhodnotí, či je prihláška platná, a rozhodne, či mu udelí prístup alebo nie (napr. predajca nespolupracuje s finálnym spotrebiteľom ale len s firmami, a tak v prípade žiadosti o registráciu od finálneho spotrebiteľa bez firmy bude prístup zamietnutý).
 4. Kupujúci objednáva tovar od predajcu cez e-shop, a síce podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.
 5. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ vedľa dotyčného tovaru bude objednaný tovar automaticky pridaný do nákupného košíka toho-ktorého kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kedykoľvek počas vypĺňania objednávky tomuto kupujúcemu k dispozícii na skontrolovanie.
 6. Ak má kupujúci špeciálnu požiadavku, táto môže byť zaslaná prostredníctvom tej istej objednávky zanechaním odkazu v kolónke „Poznámky k objednávke“.
 7. K záverečnej cene objednávky bude pridaná DPH, ako aj poštovné v súlade s krajinou kupujúceho a kvantitou objednávky (ktoré môže byť predmetom vyjednávania medzi oboma stranami).
 8. Objednávka je ukončená tým, že kupujúci stlačí tlačidlo „Objednať“. Predtým je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito VPP a potvrdiť svoju vedomosť o nich kliknutím na políčko „Prečítal/-a som si a súhlasím s pravidlami a podmienkami webstránky“. Kliknutím na horeuvedené políčko kupujúci prehlasuje, že uznáva stratu na právo odstúpiť od zmluvy potom, čo tovar bol odoslaný. Výnimočné prípady vrátenia zásielky/odstúpenia od zmluvy sú opísané v článku V. týchto VPP.
 9. Zaslaním objednávky, čiže stlačením tlačidla „Objednať“, kupujúci/-a taktiež potvrdzuje, že bol/-a informovaný/-á predajcom o:

– obsahu zásielky,

– celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu a ktorá bude stanovená, akonáhle predávajúci vystaví faktúru, t.j. kvôli možnosti pridania dodatočných produktov alebo špeciálnych požiadaviek alebo taktiež kvôli poštovnému v špecifických prípadoch, ktoré bude stanovené a pridané k objednávke a k záverečnej cene na faktúre.

 1. Objednávky zaslané do KAVAZ BRAZIL inými prostriedkami než cez e-shop budú vytvorené v systéme webstránky spoločnosťou KAVAZ BRAZIL, pričom budú uplatnené tie isté procedúry a podmienky týchto VPP.
 2. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle kupujúcemu na e-mail, ktorý určil/-a v objednávke, nasledujúce údaje:

– potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke,

– faktúru a informáciu ohľadne očakávaného dátumu dodania.

 1. Doručením e-mailu s objednávkou kupujúcemu, zmluva o kúpe tovaru sa pokladá za podpísanú. Následne odošle predávajúci faktúru s pokynmi na platbu a dátumom splatnosti podľa dohody medzi stranami.

 

Článok IV – Platba a podmienky dodania

 

Všetky ceny tovaru v objednávke ako aj v e-shope a súbor s cenníkom sú uvedené bez DPH. Kupujúci môže zaplatiť cenu podľa vystavenej faktúry jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) bankovým prevodom na bankový účet KAVAZ BRAZIL, ako je uvedený na faktúre, alebo

b) prostredníctvom zásielkovej služby, t.j. zaplatením hotovosti/kartou doručovateľovi pri preberaní tovaru – platné len pre nákupy v rámci Slovenskej republiky.

 • Predávajúci si neúčtuje žiaden poplatok za bankový prevod, avšak v prípade možnosti platby v hotovosti pri preberaní tovaru predávajúci pridáva k faktúre poplatok 3 €.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť sumu uvedenú na faktúre pred vypršaním dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre.
 • Pod dátumom splatnosti sa myslí moment prevedenia sumy na účet predávajúceho, tzn. platba musí byť poslaná predávajúcemu aspoň jeden deň pred dátumom splatnosti, aby sa zaistilo, že ju predávajúci dostane na účet načas.

 

c) Keď faktúra nie je zaplatená kupujúcim pred dátumom splatnosti, pošleme upozornenie e-mailom kupujúcemu; potom, čo toto upozornenie bolo poslané (hoci aj bez odpovede zo strany kupujúceho, kupujúci musí zaplatiť celkovú sumu uvedenú na faktúre do 24 hodín od upozornenia a poslať nám doklad o zaplatení.

d) Ak faktúra nie je zaplatená do 24 hodín od dátumu splatnosti na faktúre, celková suma faktúry bude navýšená o úrok z omeškania vo výške 5% ročne. V prípade nedodržania úhrady pôvodnej faktúry a 5% úroku z omeškania, a ak to presiahne 10 pracovných dní odo dňa splatnosti pôvodnej faktúry, bude účtovaný dodatočný úrok vo výške 1% za každý začatý kalendárny deň omeškania plus pôvodný úrok z omeškania vo výške 5% ročne.

e) Môžeme udeliť kupujúcemu predĺženie obdobia splatnosti na zaplatenie ceny za tovar obsiahnutý v objednávke a faktúre, a síce o 10, 15, 20 alebo 30 dní odo dňa, kedy bola uzavretá dohoda o kúpe objednaného tovaru a to po predchádzajúcej žiadosti kupujúceho.

f) Predĺženie doby splatnosti a rozsah predĺženia budú závisieť na predošlej spolupráci, presnosti platieb, množstva uskutočnených objednávok, veľkosti jednotlivých objednávok a typu objednanej kávy, ako aj na akýchkoľvek iných okolnostiach, ktoré predávajúci uzná za relevantné pre udelenie takého benefitu..

g) V zásade, kupujúci môže získať takýto benefit, ak oň požiada, a po analýze zo strany predávajúceho, mu môžeme po prvých troch uskutočnených objednávkach udeliť 15-dňovú dobu splatnosti. V prípade oneskorenej platby sa však táto možnosť stráca.

h) KAVAZ BRAZIL nenesie žiadnu povinnosť predložiť dôvody, ktoré ovplyvnili rozhodnutie ohľadom udelenia (alebo neudelenia) predĺženej doby splatnosti kupujúcemu, ktoré môžu byť iné než oneskorená platba.

 

 • Predávajúci sa zaväzuje doručiť objednaný tovar kupujúcemu v rámci obdobia 10 pracovných dní počínajúc od dátumu potvrdenia platby, berúc pri tom do úvahy nepredvídateľné problémy v logistickom sektore, napr. nedostupnosť nákladných vozidiel na strane poskytovateľa dopravy.
 • Dátumy dodania sú približné. Ak aj predávajúci presiahne termín dodania, toto ešte neoprávňuje kupujúceho na žiadne odškodnenie alebo na zrušenie danej objednávky, a ani na odstúpenie od predmetnej zmluvy.
 • Keď kupujúci objednáva tovar, ktorý je už na palube lode alebo ešte na mieste pôvodu, ako o tom výslovne informovalo KAVAZ BRAZIL, KAVAZ BRAZIL nie je zodpovedné za meškanie pre dôvody, ktoré sú mimo jeho moci; napr. keď transport nemohol byť uskutočnený na plánovanej lodi alebo v plánovaný deň, keď sa pretiahli colné formality, keď sú preplnené prístavy alebo keď ide o zásah vis major.
 • Objednávka bude doručená našimi prepravcami na adresu, ktorá bola uvedená v objednávke zadanej kupujúcim. V prípade, že kupujúci neuvedie žiadnu adresu, objednávka bude doručená na adresu predošlého doručenia.

 

Článok V – Odstúpenie od zmluvy / odškodnenie alebo vrátenie tovaru

 

Kupujúci môže odvolať objednávku e-mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami, dostupnými na KAVAZ BRAZIL počas 2 hodín, odkedy bola objednávka odoslaná. Ak kupujúci nepošle žiadnu žiadosť o zrušenie počas tejto doby, zmluva medzi stranami podľa týchto VPP sa pokladá za uzavretú a predávajúci bude postupovať v ďalších krokoch objednávky.

 

Kvalita

 • Ak kupujúci objednáva kávu na základe vzorky zo špecifickej odrody (várky), dodaná káva musí byť úplne v zhode s touto vzorkou.
 • Ak kupujúci objednáva kávu na základe istých parametrov alebo na základe opisu poskytnutého KAVAZ BRAZIL, dodaná káva musí zodpovedať tomuto opisu vo všetkých aspektoch (berúc do úvahy rozdiely v zmyslových vlastnostiach každého jedinca).
 • S výnimkou očividnej chyby či hrubej nedbalosti zo strany predávajúceho, kupujúci nesmie vrátiť tovar alebo požiadať o zrušenie dohody, ani odmietnuť prevzatie kávy kvôli rozdielom v kvalite medzi dodanou kávou a vyššie spomenutým opisom vzorky či kvality. Taký rozdiel v kvalite dáva kupujúcemu iba právo na odškodnenie (náhradu) z našej strany pre abnormálnu odchýlku, avšak nie na vrátenie tovaru.

 

Množstvo

Množstvo objednanej kávy, ktoré má byť dodané, je bližšie určené v objednávke a vo faktúre. Avšak, skutočné množstvo dodanej kávy sa môže líšiť maximálne o cca. 3% vzhľadom na množstvo určené v potvrdení o objednávke.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 1. predaj tovaru nevhodného na vrátenie pre dôvody ochrany zdravia či hygienické dôvody,
 2. predaj tovaru, ktorý po doručení môže byť neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom – napr. surové kávové zrná.

 

Jediný prípad, kedy kupujúci môže vrátiť tovar alebo odmietnuť prevzatie zásielky (ak nás o tom informuje do 24 hodín počínajúc dátumom doručenia), je ak kupujúci obdrží tovar, ktorý si neobjednal/-a alebo ak sú balenie/vrecia poškodené.

 

Článok VI – Nadobudnutie majetku a prevedenie rizika

 

 1. Kupujúci nadobúda majetkové právo voči tovaru jedine celkovým zaplatením faktúry v jej plnom rozsahu a v prípade, že kupujúci splní svoje povinnosti podľa týchto VPP.
 2. Riziko poškodenia tovaru je prenesené na kupujúceho v momente, kedy je zásielka s objednaným tovarom odoslaná zo skladu predávajúceho, keď je preprava zaplatená a vybavovaná kupujúcim.
 3. Riziko poškodenia tovaru je prenesené na kupujúceho v momente doručenia objednávky na adresu doručenia, uvedenú v objednávke, keď je preprava vybavovaná a zaplatená predávajúcim.
 4. Ak kupujúci nesplní svoje povinnosti podľa týchto Všeobecných pravidiel a podmienok alebo podľa inej písomnej dohody odsúhlasenej e-mailom, alebo ak existuje oprávnená obava, že tak neurobí, potom si môže KAVAZ BRAZIL znovu privlastniť tovar od kupujúceho alebo od tretej strany, ponechajúc si vlastníctvo voči nemu. Kupujúci musí nahradiť KAVAZ BRAZIL všetky výdavky spojené s týmto procesom.

 

Článok VII – Reklamácie objednávky (zodpovednosť za vady, sťažnosti)

 

 1. Po prevzatí tovaru kupujúci si musí overiť, či:

– tovar bol doručený v súlade s objednávkou,

– tovar bol doručený v množstve určenom v objednávke,

– tovar alebo jeho balenie nie sú poškodené.

 1. V prípade, ak kupujúci obdržal tovar, ktorý si neobjednal/-a, má povinnosť bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín, kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu s opisom a fotografiami. V tomto prípade je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a spolu s osobou, ktorá tovar doručila, spísať správu o neprevzatí dodávky. .
 2. V prípade, ak kupujúci obdržal tovar, ktorý vykazuje známky poškodenia alebo bol doručený v množstve menšom než si kupujúci objednal/-a, kupujúci musí tovar prevziať, uvedúc tieto skutočnosti v poznámke k doručeniu. Kupujúci má povinnosť do 24 hodín po doručení poslať túto poznámku a fotografie predávajúcemu e-mailom a požiadať si o náhradu. Neskoršie sťažnosti ohľadom poškodenia alebo množstva tovaru, t.j. po uplynutí 24 hodín od doručenia, nebudú akceptované.
 3. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar (od prepravnej spoločnosti) pre akýkoľvek iný dôvod než ten uvedený v odstavci 2 tohto článku, predávajúci má právo vystaviť kupujúcemu faktúru na zaplatenie výdajov predajcu na dopravu na obe cesty – z predajcovho skladu na adresu doručenia kupujúceho a z adresy doručenia kupujúceho naspať do skladu predajcu – ako aj ostatné manipulačné a prepravné výdavky.
 4. Len po tom, čo tieto výdavky boli zaplatené kupujúcim, predávajúci vystaví a pošle zrušenie faktúry na objednávku tovaru a vráti kupujúcemu sumu zaplatenú za tovar.
 5. Kupujúci sa môže sťažovať na tovar e-mailom na [email protected], priložiac dokumenty ako poznámky k objednávke, fotografie a faktúry. V reklamácii musí kupujúci určiť:

a) svoje identifikačné údaje,

b) opis tovaru, na ktorý sa reklamácia vzťahuje,

c) opis vady na tovare,

d) tčíslo objednávky, na ktorú sa reklamácia vzťahuje.

 1. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za poškodenie a vady na tovare alebo jeho balení/vreciach spôsobených:

a) zaobchádzaním s tovarom v priestoroch kupujúceho,

b) znečistením alebo zamorením tovaru pre zanedbanú hygienickú starostlivosť v priestoroch kupujúceho,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú tým, v ktorých je tovar bežne používaný; napr. surové kávové zrná nesmú byť v teplotách nižších ako 10 stupňov Celzia, keďže to môže priamo ovplyvniť ich kvalitu, a taktiež vrecia s kávou nemôžu zostať otvorené, keďže surová káva by ľahko stratila vlhkosť,

d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom, vniknutím vody či ohňa,

e) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutím vriec, rozrezaním, tepelným poškodením tovaru, poškodením vriec pre nedbalé zaobchádzanie, atď.,

f) po období určenom na užívanie tovaru, určenom na obale/vreci ako „Spotrebovať do“,

g) prírodným živlom, prírodnou katastrofou, násilným poškodením, klimatickými podmienkami alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 1. V prípade produktov predávaných za zníženú cenu, predávajúci nie je zodpovedný za vady, kvôli ktorým bola zjednaná nižšia cena.
 2. Predávajúci bude informovať kupujúceho o ukončení a výsledku reklamačného konania e-mailom.
 3. Ak kupujúci vzniesol sťažnosť voči tovaru po 7 kalendárnych dňoch odo dňa, kedy bol tovar doručený, predávajúci má právo odmietnuť sťažnosť bez akéhokoľvek vyhodnotenia.
 4. Ak kupujúci vzniesol sťažnosť voči tovaru do 7 kalendárnych dní od doručenia tovaru, predávajúci môže spracovať sťažnosť a vyhodnotiť od prípadu k prípadu, či odškodní kupujúceho za straty (ak je sťažnosť relevantná) alebo nie. Toto platí jedine a výlučne na sťažnosti týkajúce sa vád, ktoré neboli zrejmé a neboli viditeľné v čase dodávky.

 

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

 

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov možno nájsť na www.kavazbrazil.sk/en/privacy-policy.

 

Článok IX – Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Účelom tohto článku VPP je informovať kupujúceho o možnosti a podmienkach alternatívnych riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Alternatívne riešenie sporov je úkon subjektu alternatívneho riešenia sporu, ktorého cieľom je dosiahnuť zmierlivé vyrovnanie sporu medzi stranami, t.j. medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci môže vyriešiť svoju nespokojnosť s predávajúcim prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Kompetentný orgán (subjekt) alternatívneho riešenia sporov je, v súlade s všeobecne záväznými právnymi normami, Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže kupujúci obrátiť, alebo iný subjekt spomínaný na zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, verejne prístupnom na webstránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – http://www.mhsr.sk.
 4. Kupujúci môže obdržať informácie o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupujúci môže vyriešiť svoj nesúhlas medzi ním/ňou a predávajúcim taktiež prostredníctvom ODR (Online dispute resolution) platformy. Kupujúci sa môže informovať o podmienkach a o ODR platforme alternatívneho riešenie sporov na stránke http://ec.europa.eu/buyers/odr/.

 

Aplikovateľnosť

Tieto Všeobecné pravidlá a podmienky sú aplikovateľné na všetky vyjednávania, objednávky a dohody, do ktorých vstúpilo KAVAZ s.r.o. alebo KAVAZ BRAZIL Exports LTDA a kupujúci.

Akákoľvek odchýlka od týchto Všeobecných pravidiel a podmienok vyžaduje, aby sa na nej strany zhodli v písomnej podobe.

Ustanovenia Európskej dodávacej zmluvy o káve sa vzťahujú na právne vzťahy medzi stranami, ak tie ustanovenia neodbočujú od týchto Všeobecných pravidiel a podmienok.

 

Všeobecné

Táto webstránka je spravovaná KAVAZ BRAZIL a je určená na informačné účely a na predaj tovaru cez e-shop.

Všetok obsah tejto webstránky je vlastníctvom KAVAZ BRAZIL, ktoré si naňho vyhradzuje všetky práva.

Okrem prípadov spomenutých nižšie, každá distribúcia alebo reprodukcia časti alebo celku obsahu tejto webstránky sa zakazuje:

a) Je možné stiahnuť si obsah v PDF súboroch, dostupných na tejto webstránke, na pevný disk pre vlastné osobné a nekomerčné používanie.

b) Tieto súbory možno zdieľať aj s individuálnymi tretími stranami pre ich osobné používanie, avšak musí to obsahovať odkaz na našu webstránku.

c) Obsah tejto webstránky je možné používať na obchodné účely len po našom výslovnom písomnom súhlase.

Všetko používanie, prístup a iné aktivity súvisiace s touto webstránkou a produktami sa musia riadiť relevantnými zákonmi a nariadeniami, vrátane zákonov týkajúcich sa copyrightu a iného používania intelektuálneho vlastníctva, ako aj súkromia a osobnej identity. V súvislosti s používaním produktov a webstránky, neslobodno šíriť nesprávne alebo falošné informácie; kopírovať, šíriť, meniť, hackovať alebo zasahovať do produktov či prevádzkovania webstránky; predstierať bytie inou osobou alebo získavať neautorizovaný prístup k účtu inej osoby; zaviesť vírus, worm, spyware alebo iný počítačový kód, súbor či program, ktorý môže byť alebo je určený na poškodenie alebo unesenie ovládania akéhokoľvek hardware-u, software-u či telekomunikačného vybavenia, alebo akéhokoľvek iného aspektu produktov či spravovania tejto webstránky; používať napr. robota alebo iné automatizované prostriedky akéhokoľvek druhu na prístup k produktom.

 

Ukončenie

Môžeme zrušiť alebo ukončiť prístup k tejto webstránke komukoľvek v ktoromkoľvek momente bez predošlého upozornenia kvôli akémukoľvek porušeniu týchto VPP alebo iných našich relevantných zásad, ktoré sú zverejnené v spodnej časti webstránky.

 

Článok X – Záverečné normy

 

 1. Vzťahy, ktoré nie sú regulované údajmi na faktúre, týmito VPP a ECC (Európskymi zmluvami o káve) sa riadia slovenským právom. Všetky problémy, ktoré nie sú vyriešené týmito VPP budú riešené nasledujúc ustanovenia slovenského Občianskeho zákonníka a podľa daných ustanovení Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.; a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že bol/-a informovaný/-á o týchto VPP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Tieto VPP nadobúdajú platnosť a začínajú byť účinné od 31. októbra 2022.
 4. Tieto VPP sú k dispozícii v Slovenskom a Anglickom jazyku, no v prípade nezrovnalostí medzi nimi, anglická verzia je nadradená.